جمعه 5 دي 1393 انجمن علمی ترویجی نانو فناوری در واحد ایذه تشکیل شد.

این انجمن با هدف ترویج علم نانو از طریق سمینار و سایر شیوه های آموزشی، پژوهشی و ترویجی در راستای فناوری نانو تشکیل شد.

 
امتیاز دهی